ตรวจติดตาม หรือเฝ้าระวังสุขภาพ  ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี  2563

เนื่องด้วย บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ต้องการส่งเสริมให้พนักงานทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี  2563  ขึ้นในวันอังคารที่  14  กรกฎาคม  2563  เวลา 07.00 – 10.00 น.

บริษัทฯมีความประสงค์ให้พนักงานทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอุดมสมบูรณ์ และต้องการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน “เป็นการตรวจติดตาม หรือเฝ้าระวังสุขภาพ  ตรวจสุขภาพพนักงานระหว่างการทำงาน  ปีละ 1 ครั้ง”

 

 • SHARE
 • TWEET
 • PIN

Comments (1)

 • Avatar
  A WordPress Commenter

  Hi, this is a comment.
  To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
  Commenter avatars come from Gravatar.

Comments are closed.

X