วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้กับน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากสาขาวิชา เทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้กับน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากสาขาวิชา เทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น . ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 เพื่อเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในสายงาน ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กร เพื่อเตรียมตัวออกไปสู่โลกกว้าง สู่สังคมการทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ. ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอำนวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา หน้าที่การงานในอนาคตและเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถจากการเรียน และฝึกปฏิบัติงานจริง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในครั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.

[ CONTINUE READING ]

พนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และน้องๆนักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมร่วมกับ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด บริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤต Covid-19

ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และน้องๆนักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมร่วมกับ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด บริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤต Covid-19 เพื่อส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น “ ร่วมแบ่งปันโลหิต ช่วยต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ “ ณ. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 . ขอบุญกุศลในการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ  

[ CONTINUE READING ]

คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุม ณ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุม ณ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดขอนแก่น(ท่านใหม่) และสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทยเยอรมันขอนแก่น แสดงความยินดีกับ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในวาระรับตำแหน่งใหม่ Credit:ภาพ,ข้อความ จากสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น

[ CONTINUE READING ]

วันพืชมงคล ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

พระราชพิธิพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีกรรม 2 พิธีที่กระทำร่วมกัน คือ พิธีพืชมงคล พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงาม พิธีแรกนาขวัญ พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

[ CONTINUE READING ]

คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้ามานิเทศนักศึกษา ที่ได้เข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ( ถนนศรีจันทร์ ) คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้ามานิเทศนักศึกษา ที่ได้เข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อนกับทางบริษัท ทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ. โดยมีฝ่ายบุคคลได้ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์ และน้องๆนักศึกษา เพื่อสอบถามและสรุปการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ที่ได้ฝึกปฏิบัติที่โรงงานสยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม ( ถนนศรีจันทร์ ) พร้อมทั้งร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถานประกอบการของเรา และได้ชี้แนะน้องๆนักศึกษาในทุกๆด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักศึกษาในการออกไปสู่สังคมการทำงานในโอกาสสำเร็จการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก.

[ CONTINUE READING ]

นำน้ำดื่มและนมกล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 . ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำน้ำดื่ม ,นมกล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “แรงงานขอนแก่น รวมใจบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid 19” ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ.ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยในงานมีร้านค้ามาออกร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และแสดงนิทรรศการด้านแรงงานต่างๆ  

[ CONTINUE READING ]