ตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

ตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี” (Good Labour Practices : GLP ) ประจำปี 2564 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ขอนแก่น  . ในนามตัวแทนบริษัท ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการบริหารแรงงาน” จำนวนทั้ง 23  องค์กร พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันกับคณะเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไว้เป็นที่ระลึกครับ.

[ CONTINUE READING ]