ร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันพุธที่ 22 กรกฏาคม  2563 ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร ลูกค้า พนักงาน บจก.  สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเงินจำนวน 101,010.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันสิบบาทถ้วน)

โดยมี ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย   ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ คุณวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ คุณกัลยาณี มุสิกบุญเลิศ และคุณอุไรวรรณ บัวศรี กรรมการกองทุนวันศรีนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องกองทุนวันศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN
X