แต่งตั้ง คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมดูแลงานในส่วนวิชาการและข้อมูล ในวาระปี 2565 – 2567

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โดย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปีวาระ 2565 – 2567.

โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,รองประธานสภาอุตสาหกรรมพร้อมคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่ ประจำปีวาระ 2565 – 2567.

ทั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก
ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงานต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ทั้งได้ร่วมมอบหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปีวาระ 2565-2567 .

ในครั้งนี้ขอแสดงความยินดี
กับคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ที่ได้รับเกียรติ
จากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมดูแลงานในส่วนวิชาการและข้อมูล ในวาระปี 2565 – 2567
พร้อมทั้งร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในครั้งที่ 1. ตามหัวข้อและวาระการประชุมต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X