เลี้ยงส่งน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานสหกิจศึกษา จากสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย.

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบหนังสือรับรอง ,ของที่ระลึก พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน,เลี้ยงส่งน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานสหกิจศึกษา จากสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย.
ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 – 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 เพื่อเรียนรู้ในส่วนสายงาน ที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารในสาขาวิศวกรรมการจัดการ และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กร เพื่อเตรียมตัวออกไปสู่โลกกว้างสู่สังคมการทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ.
ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอำนวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา หน้าที่การงานในอนาคตและเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถจากการเรียน และฝึกปฏิบัติงานจริง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในครั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X