นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จากสาขาวิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น

มอบของที่ระลึกให้กับน้องๆนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จากสาขาวิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้กับน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติและประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ จากสาขาวิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น. ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 – 2565 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ในส่วนสายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น. เพื่อผลิตนักศึกษาเพื่อเป็นนักปฏิบัติที่ดี มีความรู้ความสามารถในสายงานและพร้อมเตรียมตัวออกไปสู่โลกกว้าง สู่สังคมการทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ. ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอำนวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา ตลอดจนมีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต และเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถจากการเรียน และฝึกปฏิบัติงานจริง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในครั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X