คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้ามานิเทศนักศึกษา ที่ได้เข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ( ถนนศรีจันทร์ )
คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้ามานิเทศนักศึกษา
ที่ได้เข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อนกับทางบริษัท ทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ. โดยมีฝ่ายบุคคลได้ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์ และน้องๆนักศึกษา เพื่อสอบถามและสรุปการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ที่ได้ฝึกปฏิบัติที่โรงงานสยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม ( ถนนศรีจันทร์ ) พร้อมทั้งร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถานประกอบการของเรา และได้ชี้แนะน้องๆนักศึกษาในทุกๆด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักศึกษาในการออกไปสู่สังคมการทำงานในโอกาสสำเร็จการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก.

  • SHARE
  • TWEET
  • PIN

Leave Comment

X